Hjem Administrative funksjoner /kontaktperson

Administrative funksjoner /kontaktperson

By Edvard Motzfeldt and 1 other
12 articles

Arbeidsbøker som utvikling av «best practise» i en bedrift

Med arbeidsbokdelen i Karriereverktøy har bedriften en læringsplattform og et effektivt virkemiddel for å beskrive, samle og dele veiledningsmetodikk/best practise innen en bedrift. Det er effektivt fordi metodikken som alle veiledere kan/bør bruke er tilgjengelig i et felles arbeidsverktøy som alle veilederne i bedriften bruker og som samtidig er samarbeidsverktøyet med veisøkerne. I det øyeblikket bedriften har lagt ut en arbeidsbok er den tilgjengelig der den skal brukes – sammen med veisøker. Det blir samtidig et effekt virkemiddel for veiledere for å dele på egen praksis,  lære av hverandre og videreutvikle kvaliteten på veiledningspraksisen til den enkelte veileder. Ved at den enkelte veileder synliggjør egen praksis i form av arbeidsbøker som lett kan vises bort og deles med andre blir det enkelt å lære av hverandre og videreutvikle en god praksis. Veiledere i bedriften kan sette seg sammen og lage bedriftsvise arbeidsbøker som representerer den praksisen en bedrift ønsker å stå for og som skal være tilgjengelig for alle veilederne i bedriften. – se artikkelen Bedriftens Arbeidsbøker om hvordan dere kan lage slike. Innholdet i disse kan kontinuerlig forbedres og utvikles i tråd med erfaringer, på den måten ligger alltid siste versjon tilgjengelig for veilederne. Hvis man er et konsern bestående av flere forskjellige enheter som ønsker en felles arbeidsmetodikk kan man gjøre disse malene tilgjengelig for de ulike bedrifter i konsernet. Dette kan for eksempel være et fylke som velger å utarbeide felles arbeidsbøker for ulike trinn og retninger i VGS. De arbeidsbøker som da fremkommer vil være resultat av workshops gjennomført av mange skoler i felleskap, eller utvalgte «eksperter» som har jobbet lengre og grundigere med dette enn det den enkelte rådgiver har tid til.  Eller det kan være attføringskonsern, for eksempel Fretex som ønsker å ha en felles metodikk for gjennomføring av Supported Employment i sine ulike avdelinger. –  Se artikkelen  dele arbeidsbøker mellom abonnenter. Denne måten å dele metodikk kan føre til radikal kvalitetsheving på  karriereveiledningen ved at best practise effektiv kan utvikles og spres på effektive måter. Hvem vil bli best i karriereveiledning i Norge fremtiden? Spørsmålet er ikke om man bruker Karriereverktøy eller ikke, for det gjør de fleste,  men det er de som som utvikler best practise, er best til å beskrive og utarbeide gode arbeidsbøker og de som er mest effektive til å spre praksisen i organisasjonen og kontinuerlig videreutvikle den i tråd med erfaringer og ny kunnskap på fagfeltet som hele tiden kommer til. På denne måten blir bedriftens signatur, bedriftens arvesølv, bedriftens «konkurransefortrinn» denne kunnskapsbasen. Det som enhver tid står beskrevet som praksis inne i arbeidsbøkene er bedriftens kunnskapsbase og operative veiledningspraksis. Dette vil gjøre at det blir lettere å ta vare på kunnskap om veiledere slutter ved at alle «legger inn» kunnskapen i form av arbeidsbøker som deles med andre veiledere, det gjør det lettere å opprettholde kontinuitet i kunnskap og praksis også om man har organisasjoner med utskifting av personale.

Last updated on Jun 26, 2023

Sluttdato og automatisk sletting av veisøkere

Karriereverktøy har utviklet en løsning som tillater at veiledere setter en sluttdato for veisøkere som fører til automatisk sletting. For å aktivere automatisk sletting må funksjonen må selskapet deres ha funksjonen tilgjengelig. Ta kontakt med arne.svendsrud@karriereverktoy.no om du ønsker den tilgjengelig for ditt selskap. For å aktivere automatisk sletting for eksisterende veisøkere må automatisk sletting være påslått av administrator for selskapet, deretter for de enkelte veisøkerne. Slik går du frem: Aktivering av funksjonen For å aktivere funksjonen, må først selskapsadministrator slå den på for selskapet. Det gjøres på denne siden Den faktiske sluttdatoen for veisøker settes alltid ved oppretting av veisøker, eller ved å gå inn på en veisøker og endre sluttdatoen. For at veilederne skal slippe gjøre stor endringer, har vi lagt inn en funksjon for å sette en forventet antall dager en veisøker skal være aktiv etter opprettelse (se under for standardverdier). Merk at eksisterende veisøkere ikke vil få noen sluttdato ved aktivering av funksjonen. Dette må veilederne aktivt gå inn og sette. Sluttdato vil bli satt for alle nye veisøkere som opprettes etter aktivering av funksjonen. Sluttdato for veisøker Sluttdato for veisøker settes ved opprettelse. Det vil foreslås en dato frem i tid basert på selskapsinnstillingen eller gruppeinnstillingen (se under for standardverdier). På sluttdatoen vil veisøkeren automatisk legges i en papirkurv. Papirkurven fungerer slik som for slettede elementer på en datamaskin, og gjør at veisøkeren kan gjenopprettes innen 14 dager etter den automatiske slettingen. Hvis du ikke ønsker at veisøkeren skal ha noen sluttdato, kan du klikke inn på datofeltet og x-tegnet. Da vil datoen fjernes. Du kan da sette sluttdato senere som beskrevet under. Har du behov for gjenopprettring, send en epost til support@karriereverktoy.no Endre sluttdato for veisøker Du kan endre sluttdato for en veisøker to steder Veisøkerlisten: Klikk på det gule feltet som viser veisøkerens sluttdato og velg ny dato. Klikke "Lagre" for at endringen skal bli aktiv. I veisøkerprofilen: Klikk valget "veisøkerdetaljer" og endre datoen her. Du kan også velge å klikke x-tegnet og fjerne sluttdato for veisøkeren. Standardverdi Standardverdien for antallet dager som veisøkeren skal være aktiv før sluttdato kan endres både på selskapsnivå og på gruppenivå. Disse verdiene vil være veiledende og faktisk dato settes ved oppretting av veisøker. Gruppenivå innstilling for sluttdato Funksjonen for sluttdato og automatisk sletting vil som standard være slått på for gruppen når selskapet har aktivert funksjonen. Den kan slås av ved behov. Da vil ikke veisøkere i gruppen bli slettet automatisk, og det vil ikke være noe valg ved opprettelse av veisøker å sette sluttdato. Deaktivering av sluttdato Selskapsadministrator kan slå av funksjonen for sluttdato for hele selskapet. Hvis dette gjøres ved en feil, og funksjonen slås på igjen - vil alle eksisterende sluttdatoer på veisøkere bli aktive igjen.

Last updated on Apr 22, 2024