Hjem Administrative funksjoner /kontaktperson Arbeidsbøker som utvikling av «best practise» i en bedrift

Arbeidsbøker som utvikling av «best practise» i en bedrift

Last updated on Jun 26, 2023

Med arbeidsbokdelen i Karriereverktøy har bedriften en læringsplattform og et effektivt virkemiddel for å beskrive, samle og dele veiledningsmetodikk/best practise innen en bedrift. Det er effektivt fordi metodikken som alle veiledere kan/bør bruke er tilgjengelig i et felles arbeidsverktøy som alle veilederne i bedriften bruker og som samtidig er samarbeidsverktøyet med veisøkerne. I det øyeblikket bedriften har lagt ut en arbeidsbok er den tilgjengelig der den skal brukes – sammen med veisøker.

Det blir samtidig et effekt virkemiddel for veiledere for å dele på egen praksis,  lære av hverandre og videreutvikle kvaliteten på veiledningspraksisen til den enkelte veileder. Ved at den enkelte veileder synliggjør egen praksis i form av arbeidsbøker som lett kan vises bort og deles med andre blir det enkelt å lære av hverandre og videreutvikle en god praksis.

Veiledere i bedriften kan sette seg sammen og lage bedriftsvise arbeidsbøker som representerer den praksisen en bedrift ønsker å stå for og som skal være tilgjengelig for alle veilederne i bedriften. – se artikkelen Bedriftens Arbeidsbøker om hvordan dere kan lage slike. Innholdet i disse kan kontinuerlig forbedres og utvikles i tråd med erfaringer, på den måten ligger alltid siste versjon tilgjengelig for veilederne.

Hvis man er et konsern bestående av flere forskjellige enheter som ønsker en felles arbeidsmetodikk kan man gjøre disse malene tilgjengelig for de ulike bedrifter i konsernet. Dette kan for eksempel være et fylke som velger å utarbeide felles arbeidsbøker for ulike trinn og retninger i VGS. De arbeidsbøker som da fremkommer vil være resultat av workshops gjennomført av mange skoler i felleskap, eller utvalgte «eksperter» som har jobbet lengre og grundigere med dette enn det den enkelte rådgiver har tid til.  Eller det kan være attføringskonsern, for eksempel Fretex som ønsker å ha en felles metodikk for gjennomføring av Supported Employment i sine ulike avdelinger. –  Se artikkelen  dele arbeidsbøker mellom abonnenter.

Denne måten å dele metodikk kan føre til radikal kvalitetsheving på  karriereveiledningen ved at best practise effektiv kan utvikles og spres på effektive måter.

Hvem vil bli best i karriereveiledning i Norge fremtiden? Spørsmålet er ikke om man bruker Karriereverktøy eller ikke, for det gjør de fleste,  men det er de som som utvikler best practise, er best til å beskrive og utarbeide gode arbeidsbøker og de som er mest effektive til å spre praksisen i organisasjonen og kontinuerlig videreutvikle den i tråd med erfaringer og ny kunnskap på fagfeltet som hele tiden kommer til. På denne måten blir bedriftens signatur, bedriftens arvesølv, bedriftens «konkurransefortrinn» denne kunnskapsbasen. Det som enhver tid står beskrevet som praksis inne i arbeidsbøkene er bedriftens kunnskapsbase og operative veiledningspraksis.

Dette vil gjøre at det blir lettere å ta vare på kunnskap om veiledere slutter ved at alle «legger inn» kunnskapen i form av arbeidsbøker som deles med andre veiledere, det gjør det lettere å opprettholde kontinuitet i kunnskap og praksis også om man har organisasjoner med utskifting av personale.